http://tukaping.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 บทความ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ21/03/2010
อัพเดท09/09/2018
ผู้เข้าชม575,598
เปิดเพจ1,057,315

ประชาสัมพันธ์

การศึกษา ความรู้ทั่วไป

กีฬา

การท่องเที่ยว

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารต้านยาเสพติด

iGetWeb.com
AdsOne.com

บ้านน้ำปลีก

บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติความเป็นมา
ตำบลน้ำปลีก พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ริมลำเซบาย และมีปากน้ำแยกปลีกออกจากกันจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า น้ำปลีกชุมชนน้ำปลีกมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำปลีกบางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2, และ9 อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านดงบัง หมู่ที่ 3 บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 4,5 บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 และบ้านดงบัง หมู่ที่ 10

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านน้ำปลีก ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2459 โดยขุนเอนก อำนาจ นายอำเภออำนาจเจริญ และสิทธิบริบาล ( บัว )กำนันตำบลน้ำปลีก เป็นผู้ตั้ง เปิดทำการสอนที่วัดศรีมงคล มีนายบุดสา อรสาร และนายเพ็ง พรมทา เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินบริจาคจากนักเรียนหัวละ 25สตางค์ต่อเดือน เปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมานักเรียนลาออกหมดครูผู้สอนก็ลาไปประกอบอาชีพอื่น โรงเรียนจึงล้มเลิกไปพ.ศ. 2460 พระภิกษุพิลา ศรีระวรรณ เจ้าอาวาสวัดกลางน้ำปลีก ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีกที่วัดกลางน้ำปลีก โดยท่านเป็นครูผู้สอนเอง มีนายขาว เจริญสุข เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากชาวบ้าน พ.ศ. 2460 พระภิกษุพิลา ศรีระวรรณ เจ้าอาวาสวัดกลางน้ำปลีก ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีกที่วัดกลางน้ำปลีก โดยท่านเป็นครูผู้สอนเอง มีนายขาว เจริญสุข เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากชาวบ้านพ.ศ. 2464 ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาโดยเกณฑ์เด็กอายุ 9 - 14 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทางราชการแต่งตั้งให้ นายสนิท ทองเพ็ญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี เปิดสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษา ถึงชั้นประถมปีที่ 4พ.ศ. 2469 นายสนิท ทองเพ็ญ ย้าย ทางราชการแต่งตั้งให้นายกอง ทองยศ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2470 นายกอง ทองยศ เข้ารับราชการทหาร ทางราชการแต่งตั้งให้นายสุพรรณ ธานี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาที่เปลี่ยนแปลงใหม่
พ.ศ. 2471 นายสุพรรณ ธานี ย้าย นายสม กมลรัตน์ มาแทนเปิดสอนตั้งแต่ ป. 1 - ป. 6 
พ.ศ. 2476 นายสม กมลรัตน์ ย้าย นายเพ็ง เถาว์โท มาเป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2480 นายเพ็ง เถาว์โท ย้าย นายบุญมี ถกลโยธินมาเป็นครูใหญ่ 
พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเลิกเก็บเงินศึกษาพลี โดยโอนเงินก้อนของรัฐบาลมาจ่ายแทนเงินเดือนครู เรียกว่าเครดิต ช่วงนี้เปิดทำการสอนจาก ชั้น ป. 1 - ป. 4
พ.ศ. 2484 นายนารถ มนตเสวี นายอำเภออำนาจเจริญ เห็นว่าที่ตั้งเดิมคับแคบ จึงมอบหมายให้นายจันทร์ อินลุเพท กำนันตำบลน้ำปลีกและนายบุญมี ถกลโยธิน ได้เรี่ยไรจากราษฎรได้อีก 600 บาท สมทบเงินงบประมาณทางราชการ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 2,600 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ใต้ถุนสูง ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 9 x 36 เมตร 4 ห้องเรียน สร้างในที่ดิน 32 ไร่เศษ อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำปลีก และได้ย้าย นายจรูญ พึ่งโพธิ์ วุฒิ พ. มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่วันที่ 8 กันยายน 2497 นายจรูญ พึ่งโพธิ์ ย้ายทางราชการได้แต่งตั้ง นายบุญมี ถกลโยธิน กลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกครั้ง
ปี 2498 นายบุญมี ถกลโยธิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภออำนาจเจริญ ทางราชการได้ แต่งตั้ง นายนุ่ม เถาว์โท วุฒิ พ ป. มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ จนกระทั่ง พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก และได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่ ในปี 2521 และในปี พ.ศ. 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2523 เป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2525 ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 7
ปี พ.ศ. 2527 นายนุ่ม เถาว์โท เกษียนอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพิฑูรย์ สายสมาน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2528 และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง ของเขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2529 นายพิฑูรย์ สายสมาน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ทางราชการได้แต่งตั้งนายไพโรจน์ แสงพันธุ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
ปี พ.ศ. 2536 นายไพโรจน์ แสงพันธุ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งชาญวิทยา ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเฉลียว สุทโธ มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2541นายเฉลียว สุทโธ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพลชัย โสภากันต์ มาดำรงตำแหน่งแทน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2553 นายพลชัย โสภากันต์ ได้ย้าย ทางราชการแต่งตั้งนายศักดา อุดมศรี มาดำรงตำแหน่งแทน

ขอบคุณที่มาบทความ

http://nampleek.amnat-ed.go.th/prawut.html

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view